MetroPoint
เมโทรพอยท์ โรงแรมในกรุงเทพฯฯ

 
 
หน้าแรก สถานที่ตั้งและสิ่งน่าสนใจ ห้องพัก ห้องอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา แกลอรี่ภาพ เมโทรพอยท์ ติดต่อเรา
 
หน้าแรก > สถานที่ตั้งและสิ่งน่าสนใจ >สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ > มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑการเรียนรู
 
Bangkok Attractions

Museum Siam Discovery Museum (มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้)มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑการเรียนรู ตั้งอยูที่ถนนสนามไชย บริเวณทาเตียน เปนพิพิธภัณฑใหมลาสุดในความดูแลของสถาบันการ เรียนรูแหงชาติ ซึ่งไดปรับปรุงอาคารเกาของกระทรวงพานิชยเพื่อจัดทำเปนพิพิธภัณฑที่ทันสมัยแตยังคงความสงางามของสถาปตยกรรมและโครงสรางเดิมเอาไว

ใชงบประมาณการปรับปรุง 134 ลานบาท และออกแบบนิทรรศการโดยทีมงานผูสรางภาพยนตร Lord of The Ring เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรูอันรื่นรมยสำหรับเยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงชาวตางประเทศ ในเรื่องราวเกี่ยวกับความเปนมาของคนไทย และดินแดนอุษาคเนย

การจัดแสดงตาง ๆ ทั้งสามชั้นของอาคาร ในพื้นที่รวมกวา 3,000 ตารางเมตร ใชสื่อสรางสรรคที่ทันสมัย รอยเรียงเรื่อง ราวตามลำดับขั้นตอนเพื่อคนหาความเปนไทย โดยแบงออกเปนสามชวง คือ 1. จากสุวรรณภูมิ 2. ถีงสยามประเทศ 3. สูประเทศไทย แตละชวงมีการจัดแสดงตาง ๆ ทั้งแบบจำลอง ภาพ และวัสดุจัดแสดงที่จับตองไดและใหความรูสึกเหมือนรวมเดินทางสูอดีตกาลกอนจะทะลุมิติกาลเวลามาถึงปจจุบัน

เปนนิทรรศการที่บูรณาการของความรูหลากหลายดานทั้งดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ธรรมชาติวิทยา โบราณคดี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดอยางนาติดตาม

* เปดใหเขาชมฟรี ในวันอังคารถึงวันอาทิตย ระหวางเวลา 10.00-18.00 น. ปดวันจันทร รายละเอียดติดตอ
โทร. 0 2622 2599
เว็บไซต www.ndmi.or.Th 

การเดินทาง
พิพิธภัณฑการเรียนรู ตั้งอยูที่ถนนสนามไชย บริเวณทาเตียน ติดกับ สน.พระราชวัง หากขับรถสวนตัวมา ใชเสนทางจากถนน ราชดำเนินผานหนากระทรวงกลาโหม สวนสราญรมยดานซายมือ จะเห็นปายบอกทางรูปคนสีแดงตามถนนสนามไชยไปจนถึง พิพิธภัณฑซึ่งอยูดานขวามือ

รถประจำทางที่ผาน
สาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 53, 82,524

เรือ
เรือขามฟากหรือเรือดวนเจาพระยาขึ้นจากเรือที่ทาเตียนแลวเดินมาทางซายมือผานวัดโพธิ์และโรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ มายังพิพิธภัณฑ

สิ่งอำนวยความสะดวก
ลานจอดรถ รานอาหารเครื่องดื่ม รานขายของที่ระลึก รถเข็นคนพิการ

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ สวนสราญรมย ปากคลองตลาด

 
Check-in Date Check In Date
Occupants per Room
Nights Adults Child Infant
  (3 - 11 year) (0 - 2 year)
 
Picture Gallery
Picture Gallery
 
Booking
 
Promotion
 
 
 
  หน้าแรก l สถานที่ตั้งและสิ่งน่าสนใจ l ห้องพัก l ห้องอาหาร l สิ่งอำนวยความสะดวก l ห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา l แกลอรี่ภาพ l เมโทรพอยท์ l ติดต่อเรา